sample image lg
sample image md

  • รวบ รวมสารสนเทศด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ผลิตหรือตีพิมพ์ในประเทศไทยให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารด้านการเกษตรของประเทศไทยที่ผลิตหรือตีพิมพ์ในต่างประเทศ
  • จัดการระบบสารสนเทศด้านการเกษตร จัดทำดรรชนี บรรณานุกรม และสร้างฐานข้อมูล ด้านการเกษตรของประเทศไทย
  • จัดเก็บและบริการเอกสารในรูปวัสดุย่อส่วนหรือสื่ออื่นๆ
  • เพื่อเก็บรักษาเอกสารด้านการเกษตร โดยเฉพาะเอกสารที่มีคุณค่าและเอกสารหายาก รวมทั้งเอกสารที่มิได้ตีพิมพ์เผยแพร่
  • ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร
  • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตร
  • ประสาน งานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศในการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร และเป็นผู้แทนในระดับประเทศ ในการประสานงานในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

การให้บริการ


  ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร ทั้งภายในประเทศ และจากเครือข่ายต่างประเทศ ดังนี้

1. บริการสารสนเทศในรูปฐานข้อมูล

- AGRIS CD-ROM (ค.ศ.1975-ปัจจุบัน) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม ด้านการเกษตรของทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ) และ Food and Human Nutrition (FHN) ฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการของโลก โดยให้บริการบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ใช้สามารถสืบค้น ถ่ายโอนและสำเนาข้อมูลจากระบบได้ด้วยตนเองสำหรับผู้ที่ไม่สามารถ สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่ให้บริการ สามารถติดต่อขอให้ทางศูนย์ฯ ทำการสืบค้นข้อมูลให้ โดยแจ้งมาที่ libtnac@ku.ac.th

- ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย (ภาษาไทย) เป็นข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523-ปัจจุบัน ให้บริการบนเครือข่ายภายในสำนักหอสมุด และบนอินเตอร์เน็ต

- ฐานข้อมูลรวมเว็บด้านการเกษตรและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ เกษตรของหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/agrweb.html

2. การ สำเนาเอกสาร ผู้ที่สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลของศูนย์ฯ และต้องการสำเนาเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ libtnac@ku.ac.th

3. บริการรวบรวมสารสนเทศและสร้างฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง

4. บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และประเทศในภูมิภาค

5. บริการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาสารสนเทศการเกษตรแก่ผู้สนใจ และฝึกงานให้กับบุคลากรศูนย์ AGRIS ของประเทศในภูมิภาค