sample image lg
sample image md

  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2523

บทบาทในระดับนานาชาติ


  ศูนย์ สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ มีบทบาทในการเป็นสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือ ในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS- International System for the Agricultural Sciences and Technology) ทำหน้าที่รวบรวมสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย และจัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อส่งไปบันทึกไว้ในฐานข้อมูล AGRIS รวมกับสารสนเทศด้านการเกษตร ของประเทศต่างๆ จาก 197 ศูนย์ ทั่วโลก รวมทั้งให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและสำเนาเอกสาร ตามคำขอจากประเทศในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย ได้รับการอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในระดับนานาชาติ และเพื่อให้บุคลากร ในวงการเกษตรของประเทศไทย ได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลก

บทบาทในระดับภูมิภาค


  ศูนย์ สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร ของประเทศในภูมิภาค โดยให้ความร่วมมือกับเครือข่ายสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดการสารสนเทศด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกงาน ของบุคลากรด้านสารสนเทศของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดตั้งศูนย์ AGRIS ระดับชาติ

บทบาทในระดับประเทศ


  ศูนย์ สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาและให้บริการสารสนเทศ ด้านการเกษตรของประเทศไทย มีบทบาทในระดับประเทศ ดังนี้

  1. รวบรวมและผลิตสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย

  2. สร้าง ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทย การจัดเก็บสารสนเทศได้ดำเนินการทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยจัดส่งสารสนเทศภาษาอังกฤษ ไปรวมในเครือข่ายสารสนเทศ AGRIS สำหรับสารสนเทศภาษาไทย ได้จัดทำเพิ่มเติมขึ้น ด้วยมุ่งเน้นถึงการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ภายในประเทศเป็นหลัก

  3. ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลก

  4. สร้าง เครือข่ายสารสนเทศด้านการเกษตรภายในประเทศ โดยประสานความร่วมมือในการพัฒนาสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรที่ เกี่ยวข้องภายในประเทศ

  5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย จัดการฝึกอบรมการพัฒนาและการใช้สารสนเทศด้านการเกษตรให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป