sample image lg
sample image md

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) โดย ความเห็นชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและสำนักงานเลขาธิการคณะ กรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่าง ประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนมีนาคม 2523

  ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ทำหน้าที่รวบรวมและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยและเป็นสมาชิก ของเครือข่ายความร่วมมือในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences and Technology) ร่วมกับศูนย์เครือข่าย AGRIS กว่า 240 ศูนย์ทั่วโลก ให้ความร่วมมือในการให้บริการและแลกเปลี่ยน เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ใน การศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติ และเพื่อให้บุคลากรในวงการเกษตรของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้าน การเกษตรจากทั่วโลก

ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย

http://thaifarmer.lib.ku.ac.th

ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย เป็นระบบบริการความรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือภูมิใจสรรค์สร้าง เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านบริการ คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร และระบบบริการตอบคำถาม " กูรูเกษตรศาสตร์ " เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรด้วยฐานความรู้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 ดำเนินการโดย ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

http://agkb.lib.ku.ac.th

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย หนังสือ ตำรา และบทความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดำเนินการโดย ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง